Komunikat nt. stanu działań OKOKK

Dnia 5 grudnia 2008 Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym podjęła uchwałę o sprzedaży działki nr.1331/2, na terenie której znajduje się część nieczynnego kamieniołomu. Zbycie tego terenu na warunkach określonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stwarza zagrożenie dla krajobrazu kamieniołomu, będącego niezbywalnym elementem kazimierskiej tożsamości, może też doprowadzić do bezpowrotnej degradacji przyrody oraz utracenia jego wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Zapisy planu są bowiem nieprecyzyjne i wewnętrznie sprzeczne, czyniąc to prawo ułomnym.
W reakcji na decyzję Rady Miejskiej, 24 stycznia 2009 r. podczas Pierwszego Zgromadzenia Ogólnego zawiązany został Obywatelski Komitet Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu, na którym to posiedzeniu wybrano prezydium oraz uchwalono rezolucję.
W ciągu dwóch miesięcy swej działalności, Komitet wywiązał się ze zobowiązań zawartych w rezolucji, tzn.
Zwrócił się do Przewodniczącego rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym oraz do Burmistrza Kazimierza Dolnego z prośbą o uchylenie wykonania uchwały do czasu wprowadzenia zmian do planu. Komitet w uzasadnieniu wskazał na błędy w nim zawarte oraz ich ewentualne konsekwencje. Członkowie komitetu uprawnieni dzięki swym kompetencjom do podjęcia zobowiązania, zadeklarowali pomoc w doprecyzowaniu niejasnych zapisów planu. Jednocześnie podkreśla się, że idea działań Komitetu nie jest zablokowanie sprzedaży. A jedynie jej czasowe wstrzymanie do momentu wprowadzenia poprawek i uzupełnień do planu. Komitet zwrócił się z prośbą do:
a) Prezydenta RP
b) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
c) Wojewody Lubelskiego
d) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
e) Sejmiku Wojewódzkiego
f) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Lublinie
g) Rady Ochrony Zabytków
o zapoznanie się ze sprawą kamieniołomu i podjęcie interwencji. W załącznikach przesłane
zostały: wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia poprawek.
Członkowie prezydium opracowali projekt zmian do tekstu i rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem. Dokument ten złożono w Urzędzie Miasta w Kazimierzu dolnym dn. 2 marca br. Zawiadomione zostały media lokalne i ogólnopolskie. Komitet zawiadomił właściwe organy o fakcie przedwczesnego i niezgodnego z prawem (ustawa o gospodarce nieruchomościami) podjęcia uchwały o sprzedaży działki. Przedstawiciele Komitetu wzięli udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Miasta, na którym zreferowali problem. Na zebraniu obecni byli m.in. burmistrz, wiceburmistrz i przewodniczący Rady Miasta. 11 marca br. Komitet otrzymał odpowiedź na pismo z 30 stycznia 2009 r., w którym Burmistrz Kazimierza Dolnego, Grzegorz Dunia, przekazał swoje stanowisko w sprawie kamieniołomu: powiadomił o bezzasadności postulatów Komitetu i poinformował, że uchwała pozostaje w mocy. Władze miejskie uznają zapisy planu za wystarczające oraz nie dostrzegają zagrożeń płynących ze sprzedaży działki na obecnych warunkach. Zważywszy na fakt, iż ze strony radnych nie padł wniosek o anulowanie rzeczonej uchwały, burmistrz zobowiązany jest ogłosić przetarg.
*
W sytuacji odrzucenia przez władze miasta postulatów i deklaracji Komitetu, jego prezydium oświadcza, że podejmie kolejne działania zmierzające do osiągnięcia celów nakreślonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 stycznia 2009 r.

 

Wyszukiwarka

Aktualności

20.07.2013
W numerze 2 (2013r.) Zeszytów Literackich ukazało się bardzo interesujące opowiadanie Waldemara Siemińskiego pt. "Tam i z powrotem".
Przytaczając fragment, zachęcamy do przeczytania całości tekstu w Zeszytach.
01.07.2013
Zapraszamy do Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki - Biblioteki Publicznej na wystawę malarstwa Piotra Sujki: „Ulice Albanii".
Wernisaż odbędzie się 5 lipca 2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie biblioteki.
29.06.2013

W naszym ogródku kawiarnianym Pod Bzem, ulokowanym w zaciszu, choć przy rynku...

<< <  Strona 2 z 131  > >>