DOKUMENTY OKOKK

zobacz:
 


Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

**********************************************************
OBYWATELSKI KOMITET OCHRONY KAMIENIOłOMU W KAZIMIERZU DOLNYM
 
PROJEKT ZMIAN W TEKŚCIE MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR. VI/29/2003 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM
Z DNIA 28 MARCA 2003 R.

 

 &2
 
1. Przedmiotem ustaleń planu są następujące tereny położone w granicach objętych opracowaniem planu, oznaczone symbolami:
 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej:
 
MZ - tereny budownictwa zbiorowego
 
MW - tereny budownictwa wielorodzinnego
 
MN - tereny budownictwa jednorodzinnego
 
MP - tereny budownictwa pensjonatowego
 
2) tereny zabudowy usługowej:
 
UA - usługi administracji
 
UT - usługi turystyki (poza pensjonatami i hotelami) propozycje nowych symboli odnoszą się tylko do strefy 2b
 
UHL - usługi hotelowe (dot. tylko strefy 2b)
 
US - usługi sportu
 
UK - usługi kultury
 
UG - usługi gastronomiczne
 
UH - usługi handlu
 
UR - usługi rzemiosła
 
UO - usługi oświaty
 
UZ - usługi zdrowia
 
UŁ - usługi łączności
 
UI - usługi inne
 
3) tereny produkcji rolnej:
 
RPU - tereny urządzeń obsługi rolnictwa
 
RP - tereny upraw polowych
 
RO - tereny upraw ogrodniczych
 
RZ - łąki i pastwiska
 
4) cmentarze:
 
ZCc - cmentarze czynne wraz z rezerwa terenu pod rozbudowę
 
ZCz - cmentarze nieczynne pod ochroną
 
5) tereny zielone i wody otwarte chronione przed zmiana użytkowania:
 
RL - tereny lasów i zakrzewień
 
RZ1 - skarpy wskazane do zabezpieczeń przeciwerozyjnych, zadarnienia i zakrzewienia
 
RZ2 - tereny łąk i pastwisk chronionych przed zmianą użytkowania
 
RO k - tereny sadów nadwiślańskich charakterystycznych dla chronionego krajobrazu
 
Wn - tereny wiklin i plaż piaszczystych
 
W - tereny wód otwartych (rzeki, stawy, glinianki i in.)
 
ZP - tereny zieleni urządzonej
 
SD - teren nieczynnego kamieniołomu, stanowiska naukowo - dokumentacyjne wraz ze strefą ochronną
 
6) elementy infrastruktury technicznej:
 
WZ - tereny związane z gospodarka wodną
 
NO - tereny urządzeń związanych z odprowadzaniem ścieków
 
EE - tereny urządzeń energetycznych
 
EG - tereny urządzeń gazowych
 
7) tereny układu sieci dróg i usług komunalnych:
 
KP - drogi powiatowe
 
KG - drogi gminne
 
KS - parkingi
 
KSP - stacje paliw
 
KX - ciągi piesze
 
KDX - ciągi dojazdowe pieszo - jezdne
 
 
Następujące oznaczenia geograficzne w rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
 
2) linie podziału wewnętrznego,
 
3) linie granic zabudowy: obowiązującej i nieprzekraczalnej,
 
4) linie określające granice obszarów i obiektów objętych ochroną lub wskazanych do ochrony na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
 
5) granice strefy ochrony planistycznej.
 
 
Wrysowane w planie kontury obiektów przewidzianych do budowy nie przesądzają o ich powierzchni oraz konkretnej lokalizacji. Sprecyzowanie wyżej wymienionych parametrów obiektów będzie możliwe po dokładnym rozeznaniu przez projektanta potrzeb funkcjonalnych, warunków terenowych, obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz warunków wynikających z faktu wpisania miasta Kazimierza Dolnego do rejestru zabytków i uznania za pomnik historii.
 
&10
 
USTALENIA OGOLNE ZASAD ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W JEDNOSTKACH ARCHITEKTONICZNO - KRAJOBRAZOWYCH.
 
 
STREFA 2b - Kazimierz, Przedmieście Krakowskie.
Podnóże krawędzi doliny Wisły od ruin Faktorii Angielskiej po strome zbocze Albrechtówki; teren o wybitnych walorach krajobrazowych i dydaktycznych.
 
Strefa ochrony konserwatorskiej „A".
 
1) Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
 
a) Każdy rodzaj zagospodarowania terenu należy podporządkować wybitnym walorom krajobrazowym i dydaktycznych.
 
b) W oparciu o prawo wodne wyklucza się lokalizowanie nowej zabudowy w 50-metrowej strefie od podstawy wału przeciwpowodziowego, a także zmiany drogi technicznej do modernizacji wału na drogę dojazdową do położonych przy niej działek. Ograniczenie strefy ochronnej nie dotyczy istniejących i przewidzianych planem do odbudowy zabytków architektury.
 
c) Adaptuje się luźną zabudowę pensjonatową i jednorodzinną z ochroną towarzyszących jej sadów i ogrodów, bez prawa wyznaczania nowych działek budowlanych.
 
d) Projektowane zagospodarowanie strefy nie może kolidować z wykorzystywaniem kamieniołomu do celów naukowo - dydaktycznych.
 
e) Adaptuje się istniejącą bazę hotelową (willa „Murka" i tzw. spichlerz PTTK) z możliwością jej rozbudowy wyłącznie przez odbudowę zniszczonych spichlerzy, dokładnie według zachowanej ikonografii i śladów w terenie. Obowiązują badania archeologiczne i badania ikonograficzne.
 
f) W części dna kamieniołomu, uformowanego drogą rekultywacji wyrobiska, możliwa lokalizacja parterowego zespołu usług. Dla całego terenu należy opracować projekt koncepcyjny zagospodarowania w oparciu o studium krajobrazowe.
 
g) Obsługa komunikacyjna od strony Słonecznej drogą wzdłuż lasu na Albrechtówce.
 
h) Dla obszaru wskazanego w rysunku planu jako związanego z przeprawa promową (1 KS, ZP, UI, KX, KP) wymagany jest szczegółowy projekt zagospodarowania terenu rozwiązujący w sposób kompleksowy:
 
- zjazd od ul. Słonecznej,
 
- wydzielenie miejsc parkingowych dla pojazdów oczekujących na przeprawę promową,
 
- dojazd docelowy do stanicy WOPR,
 
- wydzielenie dojść pieszych,
 
- urządzenie terenów zielonych,
 
- urządzenie zaplecza sanitarnego itp.
 
i) Wojewódzki Konserwator Zabytków ma prawo wnoszenia szczegółowych warunków konserwatorskich do obowiązujących w zapisach planu.
 
 
2) W zakresie ochrony środowiska :
 
a) obejmuje się ochroną planistyczną nieczynny kamieniołom wskazany do ochrony prawnej jako stanowisko naukowo - dokumentacyjne wraz ze strefą ochronną.
 
Wymagane:
 
- przyrodnicza rekultywacja poprzez reintrodukcje roślin kserotermicznych,
 
- urządzenia na półkach skalnych odpowiednio zabezpieczonych ścieżek dydaktycznych,
 
- zakaz uprawy gruntów w strefie ochronnej, tj. 20 m od górnej krawędzi ściany kamieniołomu,
 
b) wprowadza się nakaz ochrony naturalnej zieleni wysokiej współtworzącej tożsamość kulturową tego obszaru i posiadającej, ze względu na wyeksponowanie, znaczenie krajobrazowe;
 
c) dopuszcza się wyłącznie taki sposób rekreacyjnego zagospodarowania podnóża kamieniołomu, który:
 
- nie stworzy zagrożeń sanitarnych dla środowiska,
 
- kolorystycznie i przestrzennie będzie harmonizować ze ścianą kamieniołomu i nie naruszy ukształtowanego w toku eksploatacji kamienia profilu.
 
- nie spowoduje zniszczenia pionierskiej roślinności naturalnej wkraczającej w strefę obrzeży kamieniołomu, a sprawi wkomponowanie jej w istniejącą;
 
d) obowiązuje ochrona wału przeciwpowodziowego przed działaniami zagrażającymi jego stabilności, tj.:
 
- przejeżdżania pojazdami i konno lub przepędzania zwierząt gospodarskich z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
 
- przejeżdżania pojazdami droga przeznaczoną do ochrony i konserwacji wału przeciwpowodziowego,
 
- uprawy gruntu w odległości co najmniej 3 m od stopy wału,
 
- rozkopywania wału, wbijania słupów, ustawiania znaków, sadzenia drzew lub krzewów niezgodnie z projektem zagospodarowania wału,
 
- naruszania gruntu (kopania studni, sadzawek, dołów i rowów) w odległości co najmniej 50 m od stopy wału,
 
- uszkadzania darniny i innych umocnień
 
Wyżej wymienionych zakazów nie stosuje się do robót związanych z utrzymaniem i modernizacją wału przeciwpowodziowego;
 
e) uwzględnia się uwarunkowania związane z modernizacją wału przeciwpowodziowego, tj.:
 
- podwyższenie wału zgodnie z potrzebami
 
- zagęszczenie materiału zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa.
 
 
14. STREFA 46 - Międzywale Wisły.
 
Sterfa koryta i pobrzeży Wisły od wzgórza Albrechtówka do granicy planu za spichlerzem „Pod Żurawiem".
 
Strefa ścisłej strefy konserwatorskiej „A".
 
1) Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
 
a) w rejonach spichlerzy przy ul. Puławskiej i w rejonie kamieniołomu teren posiada duże walory rekreacyjne: plażowanie, sporty wodne, penetracja turystyczna, przeprawa promowa;
 
b) urządzenia rekreacyjne związane ze sportami wodnymi nie mogą zdominować i zakłócić walorów ekologicznych i krajobrazowych.
 
c) Wojewódzki Konserwator Zabytków określa szczegółowe warunki konserwatorskie w stosunku do obowiązujących w zapisach planu.
 
2) W zakresie ochrony środowiska:
 
a) obowiązuje ochrona strefy o bardzo dużym znaczeniu ekologicznym o randze europejskiej, wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych - jedyna duża rzeka europejska tylko częściowo uregulowana, nosząca znamiona dzikości;
 
b) ochrona ekspozycji krajobrazowej z krawędzi przełomu Wisły i przeciwległych wzgórz,
 
c) utrzymanie upraw wikliny przy niezbędnym działaniu sukcesji ekologicznej (okresowe wycinanie zarośli łozowych dla utrzymania biotopu ptaków zaroślowych),
 
d) przy budowie urządzeń nabrzeża obowiązuje ochrona starorzeczy, oczek wodnych i naturalnej roślinności; urządzenia wodniackie wolno instalować z przewagą drewna, parterowe lub lokalizować na platformach pływających,
 
e) na fragmentach trawiastych dopuszcza się ekstensywną gospodarkę łąkową (1 pokos)
 
f) przy regulacji Wisły należy dążyć do utrzymania charakteru naturalnych brzegów rzeki.
  
&11
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA OBSZARÓW O RÓŻNYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA.
 
W strefie 2b:
 
1) 1UT, RZ1, UK, ZP, W
 
a) Ośrodek usług turystycznych. Wielofunkcyjny, zlokalizowany w części dna kamieniołomu, uformowany w postaci parterowej kubaturze. Obowiązują:
 
- wysokość zabudowy do rzędnej bezwzględnej 129 m,
 
- elewacje od drogi z miejscowej opoki lub w formie ziemnej,
 
- stropodachy pokryte biologicznie czynną zielenią i naturalnymi nawierzchniami użytkowymi,
 
- ponad stropodachami zakaz instalowania reklam oraz agresywnych elementów infrastruktury,
 
- utrzymanie na działce 80% powierzchni biologicznie czynnej,
 
- zakaz urządzania parkingów z wyłączeniem miejsc do parkowania dla personelu,
 
- zakaz grodzenia terenu.
 
 
2) UHL
 
a) utrzymanie schroniska turystycznego zlokalizowanego w zabytkowym spichlerzu i usług hotelowych w willi „Murka";
 
b) możliwość zlokalizowania usług hotelarskich po odbudowaniu spichlerzy obecnie nie istniejących lub pozostających w ruinie.
 
Obowiązują:
 
- badania archeologiczne terenów lokalizacji nie istniejących spichlerzy,
 
- badania historyczne i ikonograficzne,
 
- projektowanie budynków zgodnie z wynikami badań i ikonografii,
 
Dopuszcza się:
 
- przekroczenie granicy 50-metrowej strefy ochrony wału przeciwopowodziowego zgodnie z prawem wodnym.
 
c) Dla terenów 1UT, RZ1, UK, ZP, W, UHL:
 
Współczesną zabudowę ( z wyjątkiem rekonstrukcji zabytków) należy formować integrując ze środowiskiem geograficznym, przyrodniczym i krajobrazem, stosując materiały podkreślające charakter regionalny. Należy opracować projekt koncepcyjny zagospodarowania w oparciu o analizę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych z uwzględnieniem istotnych krajobrazowo widoków w tym północnego zbocza doliny Wisły..
 
d) Wyklucza się transport dostawczy i komunikację autobusową ulicą Krakowską od strony Rynku i ul. Klasztornej.
 
e) Dla terenów UHL:
 
1) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych nie mniejszych aniżeli 3000m2 powierzchni,
 
2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 15% powierzchni działki budowlanej.
 
3) wysokość budynków (mierzona od najniższego punktu przy gruncie do kalenicy) - 11 m, w uzasadnionych przypadkach za zgodą konserwatora - 13m,
 
4) obowiązuje geometria dachu dwuspadowa lub czterospadowa z nachyleniem podstawowych połaci 45 stopni + - 5 stopni
 
5) ograniczenia wymienione w punktach 1 do 3 nie dotyczą lokalizowania usług hotelowych w obiektach zabytkowych i zabytkach odbudowywanych,
 
6) obiekty zabytkowe adaptowane na usługi hotelowe mogą być uzupełnione dodatkową zabudową na działce przeznaczonej na ten cel o ile:
 
a. działka spełnia normy powierzchniowe przewidziane dla tego rodzaju budownictwa,
 
b. powierzchnia zabudowy uzupełniającej nie przekroczy 50% powierzchni budynku zabytkowego a budynek będzie niższy od zabytku o co najmniej jedną trzecią budynku zabytkowego,
 
c. obiekt uzupełniający nie będzie dobudowany do zabytku (obowiązuje odległość co najmniej 10 m); połączenie łącznikiem wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Luty 2009
Podpisano: Sekretarz Komitetu z up. Prezesa Komitetu prof. dr hab. Bogusława Szmygina
mgr Bożena Gałuszewska  
Członkowie Prezydium:
prof. dr hab. arch. Konrad Kucza - Kuczyński
mgr inż. arch. Waldemar Doraczyński
mgr inż. arch. Tadeusz Michalak
mgr art. plastyk Bartłomiej Pniewski
mgr Jerzy Żurawski
 
PROJEKT ZMIAN W RYSUNKU PLANU
 
1. Na terenie: 1UT, UK, ZP, RZ, W
 
- zmienić oznaczenia na UT, UK, ZP, RZ1, W.,
 
- na działkach nr. 1331/2 i 1301 wyznaczyć teren budowlany i nieprzekraczalne linie zabudowy.
  
2. Teren oznaczony SD
 
- powiększyć wyznaczając strefę ochronną ponad krawędzią ściany kamieniołomu (na działkach nr: 1313, 1307, 1315, 1321);
 
- dołączyć w całości teren oznaczony symbolami RZL (położony na wschód od wyrobiska i ściany kamieniołomu) do terenu SD;
 
- do SD dołączyć kamieniołom przebiegający równolegle do wąwozu na południe od terenu oznaczonego obecnie RZL (działki nr. 1303, 1302, 1315).
 
3. Teren oznaczony symbolem UI
 
- powiększyć o teren KP i przeznaczyć na parking strzeżony z toaletami publicznymi i dozorcówką (obiekty budowlane podziemne lub częściowo zagłębione).
4. Teren oznaczony symbolem KP 
- zlikwidować i przyłączyć do UI. Komunikację drogową przewidzieć drogą oznaczoną symbolem KX.
5. Na terenie Wn
- przed przyczółkiem promowym wyznaczyć placyk manewrowy oraz parking dla oczekujących na prom.
6. Teren 2RO, UT (część zachodnia)
- zmienić oznaczenia na symbol ROk.
7. Teren 2RO, UT (część wschodnia)
- zmienić na symbol ROk
8. Teren UT (działka nr. 1300 z ruinami spichlerza)
- od północy teren powiększyć linią przerywaną o część drogi, pod którą znajdują się fundamenty północnej ściany ruin spichlerza,
- działkę budowlaną ograniczyć tylko do jej części wschodniej i oznaczyć symbolem UHL; pozostałej części działki nr. 1300 nadać symbol ROk.
9. Teren MN (działka nr. 1999)
- na działce nr. 1299 wyznaczyć teren budowlany MN dla istniejącego budynku, resztę działki oznaczyć symbolem ROk.
10. Teren 3UT (płn.-zach. część działki nr. 1333/2)
- wydzielić działki budowlane pod odbudowę obecnie nie istniejących spichlerzy i pod istniejącymi urządzeniami usług turystycznych. Działce pod fundamentami spichlerzy nadać symbol UHL. Działce pod usługi campingu nadać symbol UT. Pozostałą część terenu oznaczyć symbolem ZP.
11. Teren KG/D/o45/ ul. Krakowska
- na odcinku naprzeciw ruin spichlerza przebieg ulicy przełożyć na północ celem umożliwienia odbudowania spichlerza w pierwotnym obrysie.
12. Tereny oznaczone symbolami KS i KS,ZP
- w opisie planu wykluczyć możliwość lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy, w tym przede wszystkim stacji paliw.
 
13. Teren 3WZ
- zamienić na symbol KS, ZP bez możliwości lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy.
Luty 2009
Podpisano: Sekretarz Komitetu z up. Prezesa Komitetu prof. dr hab. Bogusława Szmygina
mgr Bożena Gałuszewska  
Członkowie Prezydium:
prof. dr hab. arch. Konrad Kucza - Kuczyński
mgr inż. arch. Waldemar Doraczyński
mgr inż. arch. Tadeusz Michalak
mgr art. plastyk Bartłomiej Pniewski
mgr Jerzy Żurawski
 
Kazimierz Dolny, 02 marca 2009 r.
 
UZASADNIENIE POSTULOWANYCH ZMIAN
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego m. Kazimierza Dolnego, uchwalonego uchwałą nr. VI/29/2003 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 marca 2003 r. dotyczących:
 
- strefy 2b - Krakowskie Przedmieście. Podnóże krawędzi doliny Wisły od ruin Faktorii Angielskiej po strome zbocza Albrechtówki
 
 
W strefie 2b występują m.in. następujące symbole określające sposób wykorzystania terenów: UI, UT, UK, SD, RZL, MN, MP, RO, KS. Objaśnienie tych symboli znajduje się w &11 planu:„ Ustalenia szczegółowe dla obszarów o różnym sposobie użytkowania."
 
Tylko dla MN / zabudowa jednorodzinna/ i dla MP / zabudowa pensjonatowa/ zastały sprecyzowane warunki odnoszące się do skali zabudowy, wysokości posadowienia, dopuszczalnej ilości kondygnacji i wysokości budynków, charakteru ich architektury, minimalnej dopuszczalnej powierzchni działek budowlanych.
 
Dla innych terenów, których oznaczenia wskazują na możliwość zabudowania kubaturowego, brak jest w planie takich szczegółowych uwarunkowań, np. dla oznaczonych symbolami 1UT i UK. Dopuszcza to dowolność interpretowania tych symboli, zależnie od potrzeb inwestora , co nie zawsze może być zgodne z nadrzędnymi decyzjami, odnoszącymi się do ochrony szczególnych walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych Kazimierza, szczególnie wobec strefy pradoliny Wisły.
 
Symbole: UT i UK, występujące w strefie 2b, posiadają bardzo ogólnikowo określone funkcje docelowe przyszłej zabudowy, np. „ośrodek usług turystycznych". Nie wiadomo co w tym przypadku przez „ośrodek" należy rozumieć, czy np. także hotel, kryty basen, restaurację, kasyno? Również nie wiadomo co w tej strefie ma oznaczać symbol UK: bibliotekę, teatr, amfiteatr, kino, kaplicę, czy klasztor /wszystkie te funkcje mieszczą się w pojęciu tego symbolu/.
 
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Kazimierza Dolnego nie występują oddzielne symbole usług hotelowych.
 
Hotele buduje się na terenach oznaczonych symbolem UT, a nawet MP i MN. A są to inwestycje szczególne, z natury rzeczy o wielkich kubaturach, a także różnych funkcjach towarzyszących miejscom noclegowym, jak: restauracje, bary, kluby nocne, sale konferencyjne, baseny itp.: także obowiązkowo garaże i miejsca parkingowe.
 
Usługi świadczone przez hotele nie zawsze wiążą się z tym, co powszechnie uznawane jest za turystykę. Turystyka jest pojęciem szerszym od hotelarstwa
 
W związku z powyższym wnioskodawcy zmian zapisów i rysunku planu postulują w strefie 2b:
 
- szczegółowe określenie funkcji zabudowy dopuszczonej na terenach oznaczonych symbolami UT i UK oraz parametrów i rodzaju jej architektury, procentowego określenia dopuszczalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działek, wyznaczenia działek budowlanych w strefie kamieniołomu, linii dopuszczalnej zabudowy.
 
- wprowadzenie w strefie 2b nowego symbolu UHL /usługo hotelowe/ dla istniejących przewidzianych do odbudowy zabytkowych spichlerzy /obecnie istniejących/, określenie dla nich warunków badawczych i projektowych.
 
2. Tereny oznaczone symbolami 2RO, UT / tereny upraw ogrodniczych, usługi turystyczne/ rozciągają się u podnóża strefy oznaczonej symbolem 5a, scharakteryzowanej jako nadzwyczaj cenny element przyrodniczo-krajobrazowy m. Kazimierza i obwarowany rygorystycznymi zapisami chroniącymi przed zmianami charakteru, a w szczególności przed zabudową. Tereny 2RO, UT to w istocie sady nadwiślańskie, także rygorystycznie chronione zapisami planu /patrz: Strefa 2a, p2/, litera//. Dopuszczenie na tym terenie „upraw ogrodniczych" i „usług turystycznych" całkowicie zmieniłoby obecny - i tradycyjny - rodzaj użytkowania. Mogłoby to spowodować przegrodzenie zabudową /UT/ ! wglądu w wyżej wymienioną strefę 5a.
 
Z powyższych względów proponuje się zmianę symbolu 2RO, UT na symbol ROk /tereny sadów nadwiślańskich, charakterystycznych dla chronionego krajobrazu/.
 
3. Teren oznaczony symbolem SD - teren dawnego kamieniołomu, stanowisko dokumentacyjne.
 
W istocie nie jest to cały teren „dawnego kamieniołomu", a tylko ściana jego wyrobiska z krawędzią górną.
 
Teren dawnego kamieniołomu obejmuje, poza jego dnem /działki nr 1331/2 i 1303/, także teren oznaczony w planie symbolem RZL. W tekście planu nie ma takiego symbolu i chodzi tu zapewne o symbol RZ1, co oznacza „skarpy wskazane do zabezpieczeń przeciwerozyjnych, zadrzewień, zakrzewień".

 

Proponuje się włączenie terenu RZL do terenu SD, jako identycznego, zarówno pod względem wartości krajobrazowych jak i naukowo-dydaktycznych. Wnioskuje się także objęcie symbolem SD terenu wyrobiska odnogi kamieniołomu położonego wzdłuż drogi w sąsiednim wąwozie /działki 1303, 1302 oraz część działki nr 1315/. Uważa się także za konieczne wyznaczenie strefy ochronnej ponad jago krawędzią górną.

 

 

4. W obszarze pomiędzy ul. Krakowską a wałem przeciwpowodziowym występują w czterech miejscach symbole KS. Zgodnie z tekstem planu oznacza to tereny przeznaczone na „parkingi i stacje paliw". Oznacza to, że właściciel terenu oznaczonego powyższym symbolem będzie mógł domagać się pozwolenia na wybudowanie przy ul. Krakowskiej / naprzeciw spichlerza PTTK lub naprzeciw kamieniołomu/ stacji benzynowej. Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków pozostanie tylko przymus uzgodnienia projektu budowlanego.

 

Wnioskuje się, by symbol KS oznaczał w strefie 2b wyłącznie możliwość lokalizacji parkingów, bez prawa jakiekolwiek zabudowy, natomiast dla stacji paliw proponuje się oddzielny symbol „KSP". Stacje paliw, jak wiadomo, potrzebują działek o dużej powierzchni i zlokalizowanych w miejscach, gdzie ich agresywna architektura / podświetlane informacje (dystrybutory i zadaszenia), oświetlenie terenu, kolorystyka firmowa, komunikacja/ nie będą kolidować z krajobrazem kulturowym i przyrodniczym zabytkowego miasta. Nieprzemyślana lokalizacja stacji benzynowej przy ul. Tyszkiewicza jest dobitnym przykładem takiego błędu w planowaniu przestrzennym.

 

 

5. Teren oznaczony symbolem KP - drogi powiatowe.

 

Wnioskodawcy zmian są zdania, że nie ma potrzeby przeznaczania szerokiego pasa terenu pod odcinek takiej drogi powiatowej, poprowadzonej równolegle do dawnej drogi w wąwozie, oznaczonej symbolem KX. Droga KX, po ewentualnym niewielkim poszerzeniu, może spełniać z powodzeniem rolę dojazdu zarówno do przeprawy promowej jak też do ewentualnych usług turystycznych zlokalizowanych w dnie kamieniołomu oraz hotelowych w spichlerzach.

 

 

6. Teren oznaczony symbolem UI - inne usługi /Straż Pożarna, Pogotowie Wodne/.

 

Jak wykazała praktyka Pogotowie Wodne nie korzysta z tego terenu /opuszczony garaż popada w ruinę/, zaś Straż Pożarna posiada swą siedzibę gdzie indziej.

 

Proponuje się powiększenie terenu UI o sąsiedni, oznaczony symbolem KP i przeznaczenie go na parking strzeżony z dozorcówką oraz toaletami publicznymi, z warunkiem wkomponowania obiektów budowlanych w skarpę. Wskazane usługi są pożądane ze względu na sąsiedni dojazd do przeprawy promowej i zamierzone usługi turystyczne w dnie kamieniołomu, jak też ze względu na penetrowanie okolic przez licznych pieszych turystów.

 

7. Kilkakrotnie powtórzone w tekście planu delegacje dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do „wnoszenia szczegółowych warunków konserwatorskich w stosunku do obowiązujących w zapisach - na etapie uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu" nie mogą mieć umocowania prawnego w uchwale Rady Miejskiej, ponieważ Wojewódzki Konserwator Zabytków jest organem administracji państwowej i do podejmowania decyzji posiada delegacje zawarte w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z dnia 17 września 2003 r.), w szczególności w artykułach 20, 25, 27, 31 ust.2, 36.

 

8. Naszym zdaniem uchylenie wydawania decyzji o warunkach zabudowy ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r.) w niczym nie ogranicza prawa i obowiązku wydawania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgodnień, pozwoleń i decyzji o konserwatorskich warunkach zabudowy i zagospodarowania na podstawie wyżej cytowanych artykułów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawnienia konserwatora, wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie zostały bowiem uchylone.

 

9. Komitet zwraca uwagę, że ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2000 r. Nr. 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), w art. 13 ust.4 (w brzmieniu nadanym artykułem 134 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), uzależnia sprzedaż nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, a stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego od pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zatem, jeżeli Burmistrz m. Kazimierza Dolnego nie uzyskał takiego pozwolenia na sprzedaż działki w kamieniołomie - podjęcie uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską było przedwczesne.

Przedkładając powyższe szczegółowe wnioski i uzasadnienia Komitet uważa, iż ich realizacja uchroni przed zniszczeniem jeden z najcenniejszych fragmentów Kazimierza i małopolskiego przełomu Wisły.

 Sekretarz Komitetu z up. Prezesa Komitetu

prof. dr hab. Boguslawa Szmygina
mgr Bożena Gałuszewska
Członkowie Prezydium:

Wyszukiwarka

Aktualności

04.03.2021
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym są organizatorami tegorocznego
wydarzenia pt. „Kazimierz Kobietom" z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.
Do projektu dołączyli również kazimierscy przedsiębiorcy, którzy na hasło „Kazimierz kobietom" oferują zniżki, bonusy lub prezenty.
M. in. Pizza Oregoana zaprasza z hasłem!
16.05.2015
"1945. Wojna i pokój." - to tytuł najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej, znanej w Kazimierzu m.in. ze świetnego artykułu w GW, poświęconego losom naszych kamieniołomów.
28.07.2014
Błyskotliwe, dowcipne teksty (i pieprzne podteksty), zrozumiałe dla tych, którzy nie celebrują domniemanej „magii" Kazimierza, a po prostu biorą go i rozumieją takim, jakim jest.
Muzyka z przestrzeni pomiędzy parodią a pastiszem, doceniana przez posiadaczy poczucia humoru oraz osoby muzykalne, czułe na nuty wpadające w ucho.
Oprócz zespołowych wykonawców obecnych jest tu parę miejscowych głosów, czasem bardzo rozpoznawalnych.
Sprawdźcie!

Strona 1 z 132  > >>